#FaceAwardsCZSKHU

Podmienky & pravidlá

Súťažná akcia „Face Awards“

Česká republika, Slovensko a Maďarsko

1. Pravidlá súťaže

Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel (ďalej len „pravidlá“) súťažnej akcie „Face Awards“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument.

Organizátorom súťaže je
FOREGROUND, s. r. o.,
Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika
IČ: 292 82 764,
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, sp. Zn. C 70799
(ďalej len "Organizátor")

Pořadatelem soutěže je
L'ORÉAL Česká republika s.r.o.,
Plzeňská 213/11, 15000 Praha 5,
IČ: 60491850
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 27731, Česká republika
(dále jen „Pořadatel“)

2. Termín a miesto konania súťaže

2.1 Súťaž prebieha v termíne od 03. 06. 2019 do 18. 10. 2019 na území Českej republiky, Slovenska a Maďarska (ďalej len „doba konania súťaže“ a „miesto konania súťaže“).

3. Účasť v soutěži

3.1 Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Českej republiky , Slovenska a Maďarska staršia ako 18 rokov (dovŕšenie 18 rokov veku najneskôr 31. 08. 2019), ktorá nie je zo súťaže vylúčená v zmysle článku 6.8 týchto pravidiel nižšie, a ktorá sa v čase a mieste konania súťaže riadne zaregistruje na súťažných stránkach http://faceawards.nyxcosmetics.cz/ pre Českú republiku, na súťažných stránkach http://faceawards.nyxcosmetics.sk/ pre Slovensko a na súťažných stránkach http://faceawards.nyxcosmetics.sk/ pre Maďarsko (ďalej len „súťažné stránky“) spôsobom uvedeným v článku 3.2 týchto pravidiel nižšie.

3.2 Súťažiaci sa zaregistruje na súťažných stránkach tým, že úplne a pravdivo vyplní súťažný registračný formulár, teda do formulára umiestneného na súťažných stránkach vloží svoje:

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • pohlavie,
 • kontaktnú e-mailovú adresu,
 • kontaktnú poštovnú adresu,
 • kontaktné telefónne číslo,
 • link na sociálne siete Facebook, Instagram, YouTube, kde je súťažiaci prítomný.

3.3 Súťažiaci je oprávnený sa súťaže zúčastniť iba raz v tomto roku 2019.

3.4 Do súťaže budú zaradení a výhercami sa môžu stať iba tí súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky súťaže a zaregistrujú sa riadnym a úplným spôsobom, teda vyplnia všetky požadované registračné údaje. Registrácia súťažiaceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nebude do súťaže zaradená. Organizátor a Usporiadateľ majú právo kedykoľvek posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.

4. Výhry v súťaži, priebeh súťaže, mechanizmus určenia výhercu

4.1 Hlavnou výhrou v tejto súťaži je odmena 27 000 Kč, t. j. 1 000 EUR (slovami: dvadsaťsedemtisíc korún českých, t. j. jedentisíc eur), ktoré Usporiadateľ prevedie na číslo bankového účtu, ktoré hlavný výherca písomne oznámi do 60 dní od vyhlásenia výhercu, a k tomu zájazd do Los Angeles na medzinárodné finále súťaže Face Awards 2019, ktoré sa bude konať v dňoch 15. – 18. 10. 2019, a ktorého sa výherca zúčastní. Súčasťou výhry je: letenka do Los Angeles a späť, ubytovanie v hoteli, účasť na finálovom galavečere Face Awards 2019 v Los Angeles, na ktorom výherca znovu predvedie víťazný make-up „look“. Celková hodnota zájazdu je približne 75 000 Kč. Cestujúci bude sprevádzaný zástupcom Usporiadateľa.

4.2 Mechanizmus súťaže a určenie výhercu:
Táto súťaž má celkom štyri (4) lokálne kolá a jedno medzinárodné kolo v Los Angeles, ktoré je brané ako piate (5.) kolo súťaže. Harmonogram:

1. lokálne kolo:
Každý súťažiaci vytvorí a odošle video (tzv. „tutoriál“), kde ukáže svoje umenie a schopnosti práce s make-upom. Na tomto videu sa súťažiaci bude líčiť a popisovať jednotlivé kroky svojho líčenia od začiatku až do finálnej podoby (tzv. „looku“). Toto vytvorené video umiestni na svoj YouTube kanál a odkaz na toto video zašle Usporiadateľovi spolu s riadne vyplnenou prihláškou prostredníctvom súťažnej stránky, najneskôr do 28. 06. 2019 (23:59 hod). Toto video môže byť na akúkoľvek tému, súťažiaci predovšetkým musí ukázať svoju schopnosť pracovať s jednotlivými produktmi určenými na líčenie. Ďalej musí spĺňať nasledujúce kritériá:

 • tutoriál nesmie prekročiť dĺžku 15 minút,
 • tutoriál musí byť v českom, slovenskom alebo maďarskom jazyku,
 • tutoriál musí byť v súlade so Zmluvnými podmienkami YouTube (https://www.youtube.com/t/terms),
 • tutoriál musí byť originálny / vlastnou prácou súťažiaceho a nesmie zahŕňať žiadny obsah, ktorý nie je vytvorený samotným súťažiacim,
 • tutoriál musí obsahovať opis typov produktov, ktoré budú používané súťažiacim (napr. maskara, rúž, púder a pod.). Súťažiaci nesmie v jednotlivých tutoriáloch propagovať iné, konkurujúce značky,
 • tutoriál nesmie obsahovať materiál, ktorý porušuje niečie práva vrátane ochrany súkromia, duševného vlastníctva, alebo porušenie autorských práv,
 • tutoriál nesmie obsahovať materiál, ktorý je nevhodný, neslušný, obscénny, nenávistný, protiprávny, hanlivý, ohováračský alebo urážlivý,
 • tutoriál nesmie obsahovať materiál, ktorý propaguje fanatizmus, rasizmus či nenávisť voči akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi.

Do druhého kola (2.) postupuje celkom 20 súťažiacich.
Kritériá pre postup do druhého kola sú:

Porota zložená zo zástupcov Usporiadateľa vyhodnotí súťažiacich, ktorí sa riadne zaregistrovali do 1. kola. Hlasovanie verejnosti k prvému kolu súťaže bude prebiehať od 01. do 04. 07. 2019 (od 01. 07. 0:00 hodín do 04. 07. 23:59 hodín). Tí, ktorí najlepšie splnili kritériá uvedené vyššie, postupujú do druhého (2.) kola.
Vyhlásenie súťažiacich postupujúcich do druhého (2.) kola prebehne dňa 05. 07. 2019 na súťažných stránkach.

2. lokálne kolo:
Každému súťažiacemu, ktorý postúpi do druhého (2.) kola, zašle Usporiadateľ bez zbytočného odkladu celkovo 84 produktov značky NYX Professional Makeup na jeho adresu uvedenú v registračnom formulári (08. – 09. 07. 2019). Náklady na doručenie cien prostredníctvom balíkovej služby hradí Usporiadateľ. V prípade, že výherca z akéhokoľvek dôvodu neprevezme výhru a tá sa vráti na adresu odosielateľa, stáva sa výhra vlastníctvom Usporiadateľa.
Každý semifinalista vytvorí dve videá. Prvé video o rozbaľovaní zaslaných produktov podľa inštrukcií priložených k zásielke s produktmi. Druhé video bude opäť tzv. tutoriál, kde súťažiaci ukáže svoje umenie a schopnosti práce s make-upom na stanovenú tému, ktorá bude Usporiadateľom vyhlásená bez zbytočného odkladu po vyhlásení postupujúcich do tohto kola . Súťažiaci má povinnosť v tomto videu použiť produkty značky NYX Professional Makeup, ktoré mu boli zaslané Usporiadateľom. Tieto obe videá opäť umiestni na svoj YouTube kanál a odkaz na tieto videá zašle Usporiadateľovi prostredníctvom svojho účtu na súťažných stránkach. Umiestnenie oboch videí na YouTube a zaslanie odkazu na tieto videá Usporiadateľovi musí prebehnúť najneskôr do 19. 07. 2019 (do 23: 59 hod.).

Do tretieho (3.) kola postupuje 10 súťažiacich (tzv. semifinalistov). Kritériá na postup do tretieho (3.) kola sú:

Porota zložená zo zástupcov Usporiadateľa vyhodnotí súťažiacich,ktorí splnili všetky podmienky druhého (2.) kola. Hlasovanie verejnosti k prvému kolu súťaže bude prebiehať od 29. 07. do 01. 08. 2019 (od 29. 07. 0:00 hodín do 01. 08. 23:59 hodín). Tí, ktorí najlepšie splnili kritériá uvedené vyššie, postupujú do tretieho (3.) kola.
Vyhlásenie súťažiacich postupujúcich do tretieho (3.) kola prebehne dňa 02. 08. 2019 na súťažných stránkach.

3. lokálne kolo:
Každému súťažiacemu, ktorý postúpi do tretieho (3.) kola, zašle Usporiadateľ bez zbytočného odkladu 70 produktov NYX Professional Makeup na jeho adresu uvedenú v registračnom formulári (05. – 06. 08. 2019). Náklady na doručenie cien prostredníctvom balíkovej služby hradí Usporiadateľ. V prípade, že výherca z akéhokoľvek dôvodu neprevezme výhru a tá sa vráti na adresu odosielateľa, stáva sa výhra vlastníctvom Usporiadateľa.
Každý semifinalista vytvorí dve videá. Prvé video o rozbaľovaní zaslaných produktov podľa inštrukcií priložených k zásielke s produktmi. Druhé video bude opäť tzv. „tutoriál“, kde súťažiaci ukáže svoje umenie a schopnosti práce s make-upom na druhú stanovenú tému, ktorá bude Usporiadateľom vyhlásená bez zbytočného odkladu po vyhlásení postupujúcich do tohto kola. Súťažiaci má povinnosť v tomto videu použiť produkty značky NYX Professional Makeup, ktoré mu boli zaslané Usporiadateľom. Obe tieto videá opäť umiestni na svoj YouTube kanál a odkaz na toto video zašle Usporiadateľovi prostredníctvom svojho účtu na súťažných stránkach. Umiestnenie oboch videí na YouTube a zaslanie odkazu na tieto videá Usporiadateľovi musí prebehnúť najneskôr do 16. 08. 2019 (do 23:59 hod).
Kritériá pre postup do štvrtého (4.) finálového kola sú totožné ako kritériá v prvých dvoch (2) kolách.
Porota zložená zo zástupcov Usporiadateľa vyhodnotí súťažiacich,ktorí splnili všetky podmienky tretieho (3.) kola. Hlasovanie verejnosti k prvému kolu súťaže bude prebiehať od 26. do 29. 08. 2019 (od 26. 08. 0:00 hodín do 29. 08. 23:59 hodín). Tí, ktorí najlepšie splnili tieto kritériá tretieho (3.) kola, sa stávajú finalistami súťaže. Finalistov postupujúcich do štvrtého (4.) lokálneho finálového kola bude celkom päť (5).
Vyhlásenie piatich finalistov prebehne dňa 31. 08. 2019 na súťažných stránkach.

4. lokálne finálové kolo: Každému finalistovi, ktorý postúpi do štvrtého (4.) kola, pošle Usporiadateľ bez zbytočného odkladu 96 produktov NYX Professional Makeup na jeho adresu uvedenú v registračnom formulári (02. – 03. 09. 2019). Náklady na doručenie cien prostredníctvom balíkovej služby hradí Usporiadateľ. V prípade, že výherca z akéhokoľvek dôvodu neprevezme výhru a tá sa vráti na adresu odosielateľa, stáva sa výhra vlastníctvom Usporiadateľa.
Každý finalista vytvorí dve videá. Prvé video o rozbaľovaní zaslaných produktov podľa inštrukcií priložených k zásielke s produktmi. Druhé video bude opäť tzv. tutoriál, kde súťažiaci ukáže svoje umenie a schopnosti práce s make-upom na tretiu stanovenú (poslednú) tému, ktorá bude Usporiadateľom vyhlásená bez zbytočného odkladu po vyhlásení postupujúcich do tohto kola. Súťažiaci má povinnosť v tomto videu použiť produkty značky NYX Professional Makeup, ktoré mu boli zaslané Usporiadateľom. Obe tieto videá opäť umiestni na svoj YouTube kanál a odkaz na toto video zašle Usporiadateľovi prostredníctvom svojho účtu na súťažných stránkach. Umiestnenie oboch videí na YouTube a zaslanie odkazu na tieto videá Usporiadateľovi musí prebehnúť najneskôr do 08. 09. 2019 (do 23: 59 hod.).
Kritériá pre postup do štvrtého (4.) finálového kola sú totožné ako kritériá v prvých troch (3) kolách.
Porota zložená zo zástupcov Usporiadateľa vyhodnotí súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky štvrtého (4.) kola. Hlasovanie verejnosti k štvrtému kolu súťaže bude prebiehať od 12. do 14. 09. 2019 (od 12. 09. 0:00 hodín do 14. 09. 23:59 hodín). Ten, kto najlepšie splnil tieto kritériá štvrtého (4.) kola, sa stáva výhercom súťaže.
Hoci sa súťaží celkovo v troch krajinách (Česká republika, Slovensko, Maďarsko), zo súťaže vzíde iba jeden víťaz, teda víťaz môže byť buď z Českej republiky alebo Slovenska alebo Maďarska.
Slávnostné vyhlásenie výhercu prebehne dňa 15. 09. 2019 na spoločenskom večere, ktorý bude prebiehať v Prahe.

5. medzinárodné finálové kolo: Víťaz štvrtého (4.) lokálneho kola sa od 15. do 18. 10. 2019 zúčastní medzinárodného finále Face Awards 2019 v Los Angeles, ktoré je brané ako piate (5.) medzinárodné finálové kolo, kde znova predvedie svoj víťazný „look“, s ktorým vyhral štvrté lokálne kolo. V prípade potreby môže účastník k tvorbe „looku“ použiť ďalšie dekoratívne doplnky (napr. kamienky, kvety, parochne, perie atď.).
Víťaz štvrtého (4.) lokálneho kola je zodpovedný za poskytnutie svojho víťazného „looku“ na finále (5. kolo) v Los Angeles.
Z tohto piateho (5.) kola vzíde víťaz, tzv. „Face Awards 2019 Global Winner“, ktorého vyberie porota priamo v priebehu tohto medzinárodného finálového večera. Odmenou pre víťaza bude účasť na globálnej kampani NYX Professional Makeup 2020 s honorárom 10 000 USD s prevodom na CZK podľa aktuálneho kurzu ČNB.

4.3 Usporiadateľ uhradí daň podľa platných zákonov. Prípadné dodatočné náklady spojené s výhrou ponesie víťaz. Organizátor pomôže víťazovi získať vízum do Spojených štátov amerických prostredníctvom online žiadosti ESTA. Ak víťaz z akéhokoľvek dôvodu v čase odchodu nedostane víza, stráca nárok na výhru.

5. Odovzdanie hlavnej výhry výhercovi

5.1 Usporiadateľ pozve finalistov zo štvrtého (4.) kola na slávnostné vyhlásenie súťaže, ktoré sa bude konať dňa 15. 09. 2019 vo večerných hodinách v Prahe. Hlavná výhra bude odovzdaná výhercovi na tomto slávnostnom vyhlásení. Ak sa súťažiaci z finálového kola nebude môcť zúčastniť tohto vyššie uvedeného slávnostného odovzdania, bude kontaktovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v registračnom formulári najneskôr do piatich (5) pracovných dní po slávnostnom vyhlásení, v tomto prípade odovzdanie hlavnej výhry prebehne po predchádzajúcej dohode medzi Usporiadateľom a výhercom v sídle Usporiadateľa.

5.2 Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, pri ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania alebo konania v  rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže, a to aj prostredníctvom tretích osôb.

5.3 Ak výherca výhru odmietne alebo nespĺňa pravidlá tejto súťaže, stráca nárok na výhru a Usporiadateľ podľa svojho uváženia môže výhru poskytnúť ďalšiemu súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel, prípadne ju použiť na iné marketingové alebo charitatívne účely. Rovnakým spôsobom bude Usporiadateľ postupovať v prípade, že sa nepodarí výhercu opakovane (aspoň dvakrát) kontaktovať v priebehu aspoň 10 dní medzi jednotlivými pokusmi o kontakt na kontaktnom e-maile alebo na kontaktnom telefónnom čísle zadanom v registračnom formulári.

5.4 Výhry budú fakticky odovzdané výhercovi najneskôr do 2 mesiacov od ukončenia súťaže a zájazd podľa dátumu uskutočnenia galavečera NYX Face Awards 2019 v Los Angeles. O odovzdaní výhry bude spísaný protokol, ktorý je výherca povinný potvrdiť svojím podpisom. V protokole bude vždy uvedené meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa výhercu.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

6.2 Účasťou v súťaži, resp. vykonaním registrácie, vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Českej republiky.

6.3 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady a rovnako tak prípadne nahradiť jednotlivé výhry za iné výhry podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Akákoľvek zmena v pravidlách súťaže, zrušenie súťaže a nahradenie jednotlivých výhier inými bude oznámené písomne a zverejnené na súťažných stránkach.

6.4 Vymáhanie účasti v súťaži alebo vyplatenie peňažného plnenia namiesto vecných výhier nie je možné a súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať výmeny vecných výhier, výhry akokoľvek reklamovať alebo uplatňovať práva z chybného plnenia v súvislosti s prevzatými výhrami. Usporiadateľ takisto nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú súťažiaci prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.

6.5 Registráciou do súťaže súhlasí súťažiaci pre prípad výhry v súťaži s tým, že môžu byť vyhotovované obrazové či audiovizuálne záznamy jeho osoby a tieto následne uverejňované v  komunikačných prostriedkoch a v propagačných materiáloch Usporiadateľa súťaže alebo Organizátora spolu s uvedením mena a priezviska výhercu, údajov o výhre a hodnote výhry. Súťažiaci nebude mať nárok na žiadnu odmenu v súvislosti so zhotovením a následným zverejňovaním obrazových alebo audiovizuálnych záznamov svojej osoby a vzdáva sa v tejto súvislosti akýchkoľvek finančných alebo iných majetkových nárokov, ktoré mu vznikli alebo by mu mohli vzniknúť.

6.6 Registráciou do súťaže súhlasí súťažiaci so spracovaním poskytnutých osobných údajov v  rozsahu uvedenom v registrácii a v prípade výhry aj údajov o tejto výhre a jej hodnote, adrese výhercu, na ktorú má byť výhra doručená, obrazových alebo audiovizuálnych záznamov výhercu, ktoré Usporiadateľ získa od súťažiaceho v priebehu alebo po skončení súťaže (ďalej len „osobné údaje“) Usporiadateľom ako prevádzkovateľom a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je Organizátor súťaže, pre účely organizovania tejto súťaže a v prípade výhry súťažiaceho na účely správy daní a zverejnenie výsledkov súťaže v komunikačných prostriedkoch a v propagačných materiáloch Usporiadateľa alebo Organizátora, a to na dobu jedného roka od ukončenia súťaže a vysporiadania nárokov zo súťaže. Taktiež súhlasí s použitím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa (vrátane kontaktnej e-mailovej adresy) na účely ponuky obchodu alebo služieb, na zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa českého zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v znení neskorších predpisov, ako aj s ich odovzdávaním osobám prepojeným s Usporiadateľom na účely uvedené v tejto vete vyššie, a to na dobu 5 rokov od ukončenia tejto súťaže.

6.7 Osobné údaje budú spracúvané automaticky v elektronickej podobe. Súťažiaci ďalej berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 12, 21 českého zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, t. j. najmä že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a súhlas s ich spracúvaním môže bezplatne kedykoľvek na adrese Usporiadateľa, akéhokoľvek budúceho prevádzkovateľa alebo Organizátora odvolať (v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním budú príslušné osobné údaje vymazané alebo inak zlikvidované), že má právo prístupu k svojim osobným údajom (vrátane informácií o rozsahu a účele ich spracúvania a všetkých dostupných informácií o ich zdroji) a právo na opravu týchto údajov, doplnenie, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s ochranou súkromného alebo osobného života súťažiaceho alebo v rozpore so zákonom, môže súťažiaci žiadať Usporiadateľa, akéhokoľvek budúceho prevádzkovateľa alebo Organizátora o vysvetlenie a bezodkladné odstránenie závadného stavu, prípadne sa môže obrátiť priamo na úrad na ochranu osobných údajov.

6.8 Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora súťaže, fyzické osoby inak spolupracujúce s Usporiadateľom alebo Organizátorom na organizácii súťaže a osoby všetkým vyššie uvedeným osobám blízke. V prípade, že sa výhercom stane takto vylúčená osoba, Usporiadateľ podľa svojho uváženia môže výhru poskytnúť ďalšiemu súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel, prípadne ju použiť na iné marketingové alebo charitatívne účely.

6.9 Výhercovia udeľujú okamihom odoslania audiovizuálnych záznamov (videí – „tutoriálov“) či iných diel podľa zákona Usporiadateľovi bezplatný súhlas s ich použitím na všetky účely, na ktoré boli vytvorené, najmä na obchodné a marketingové účely Usporiadateľa, a to bez časového a miestneho obmedzenia.

6.10 Súťažiaci prihlásením do súťaže prehlasuje, že má zriadený platný cestovný pas pre cestu do Los Angeles a späť.

6.11 Usporiadateľ a Organizátor vyhlasujú, že spoločnosti YouTube, Instagram a Facebook sú úplne oslobodené od akýchkoľvek záväzkov, ktoré by pre nich mohli vyplývať z tejto súťaže. Organizátor vyhlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná spoločnosťami YouTube ani Facebook a nijak s nimi nesúvisí.

6.12 Neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel je Príloha číslo jedna (1), týkajúca sa časového harmonogramu súťaže.

6.13 Tieto úplné pravidlá sú zverejnené na súťažných stránkach. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcom túto súťaž a týmito úplnými pravidlami zverejnenými na súťažných stránkach, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

V Praze dne 27.05.2019
L'ORÉAL Česká republika s.r.o.
Hore
Načítavam...