#NYXFaceAwardsCZSK
Prihlásiť sa

Podmienky & pravidlá

PODMIENKY & PRAVIDLÁ „FACE AWARDS“

Česká republika a Slovensko

1. Pravidlá súťaže

Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel (ďalej len „pravidlá“) reklamnej akcie „Face Awards“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument.

Organizátorom súťaže je
FOREGROUND, s. r. o.,
Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika
IČ: 292 82 764,
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, sp. Zn. C 70799
(ďalej len "Organizátor")

Usporiadateľom súťaže je
L'ORÉAL Slovensko s. r. o.,
Nám 1. mája 18, Bratislava 811 06, Slovensko
IČ: 357 25 354,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel Sro vložka 15344/B,
(ďalej len "Usporiadateľ")

2. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 5. 3. 2018 do 29. 6. 2018 na území Českej republiky a Slovenska (ďalej len „obdobie konania súťaže“ a „miesto konania súťaže“).

3. Účasť v soutěži

3.1 Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba s doručovacou adresou na území Českej republiky a Slovenska staršia ako 18 rokov, ktorá nie je zo súťaže vylúčená v zmysle článku 6.8 týchto pravidiel nižšie, a ktorá sa v období a mieste konania súťaže riadne zaregistruje na súťažných stránkach http://faceawards.nyxcosmetics.cz/ pre Českú republiku a na súťažných stránkach http://faceawards.nyxcosmetics.sk/ pre Slovensko spôsobom uvedeným v článku 3.2 týchto pravidiel nižšie.

Súťažiaci sa zaregistruje na internetových stránkach http://faceawards.nyxcosmetics.cz/ alebo http://faceawards.nyxcosmetics.sk/ (ďalej len „súťažné stránky“) tým, že úplne a pravdivo vyplní súťažný registračný formulár, teda do formulára umiestneného na súťažných stránkach vloží svoje:

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • pohlavie,
 • kontaktnú e-mailovú adresu,
 • kontaktnú poštovnú adresu,
 • kontaktné telefónne číslo,
 • link na sociálne siete Facebook, Instagram, YouTube, kde je súťažiaci prítomný.

3.3 Súťažiaci je oprávnený sa súťaže zúčastniť iba raz v tomto roku 2018.

Do súťaže budú zaradení a výhercami sa môžu stať výlučne tí súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky súťaže a vykonajú registráciu riadnym a úplným spôsobom, teda vyplnia všetky požadované registračné údaje. Registrácia súťažiaceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nebude do súťaže zaradená. Organizátor a Usporiadateľ majú právo kedykoľvek posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.

4. Výhry v súťaži, priebeh súťaže, mechanizmus určenia výhercu

4.1 Hlavnou výhrou v tejto súťaži je odmena 27.000,- Kč, t. j. 1.000 Eur (slovom: dvadsaťsedemtisíc korún českých, t. j. jedentisíc eur) a k tomu zájazd do Los Angeles na finálny gala večer Face Awards 2018, ktorý sa bude konať v priebehu augusta 2018. Súčasťou výhry zájazdu je: letenka do Los Angeles a späť, ubytovanie v hoteli, sprievodný program a vstupenka na gala večer Face Awards 2018 v Los Angeles.

4.2 Mechanizmus súťaže a určenie výhercu:
Táto súťaž má celkovo štyri (4) kolá:

1. kolo:
Každý súťažiaci vytvorí a odošle video (tzv. „tutoriál“), kde ukáže svoje umenie a schopnosti práce s make-upom. Na tomto videu sa súťažiaci bude líčiť a popisovať jednotlivé kroky svojho líčenia od začiatku až do finálnej podoby (tzv. „looku“). Toto vytvorené video umiestni na svoj YouTube kanál a odkaz na toto video zašle Usporiadateľovi spolu s riadne vyplnenou prihláškou prostredníctvom súťažnej stránky, najneskôr do 1. 4. 2018 (23:59 hod.). Toto video môže byť na akúkoľvek tému, súťažiaci musí ukázať predovšetkým svoju schopnosť pracovať s jednotlivými produktmi určenými na líčenie. Ďalej musí spĺňať nasledujúce kritériá:

 • tutoriál nesmie prekročiť dĺžku 15 minút,
 • tutoriál musí byť v českom alebo slovenskom jazyku,
 • tutoriál musí byť v súlade so Zmluvnými podmienkami YouTube (https://www.youtube.com/t/terms),
 • tutoriál musí byť originálny = vlastná práca súťažiaceho a nesmie obsahovať žiadny obsah, ktorý nie je vytvorený samotným súťažiacim,
 • tutoriál musí obsahovať popis typov produktov, ktoré budú súťažiacim používané (napr. riasenka, rúž, púder apod.). Súťažiaci nesmie v jednotlivých tutoriáloch propagovať iné konkurenčné značky,
 • tutoriál nesmie obsahovať materiál, ktorý porušuje niečie práva vrátane ochrany súkromia, duševného vlastníctva alebo porušenia autorských práv,
 • tutoriál nesmie obsahovať materiál, ktorý je nevhodný, neslušný, obscénny, nenávistný, protiprávny, hanlivý, ohovárajúci alebo urážlivý,
 • tutoriál nesmie obsahovať materiál, ktorý propaguje fanatizmus, rasizmus či nenávisť voči akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi.

Do druhého kola (2.) postupuje celkovo 20 súťažiacich.
Kritériá na vstup do druhého (2.) kola sú:

 • a) Váha 80 % - hodnotenie odbornej poroty:
  • schopnosť pracovať s make-upom,
  • kreativita a kvalita vytvoreného videa,
  • dôveryhodnosť,
  • schopnosť prirodzene sa pohybovať pred kamerou.
 • b) Váha 20 % - hlasovanie verejnosti:
Porota, zložená zo zástupcov Usporiadateľa, vyhodnotí súťažiacich, ktorí sa riadne zaregistrovali do 1. kola. Tí, ktorí najviac splnili kritériá uvedené vyššie, postupujú do druhého (2.) kola.
Vyhlásenie súťažiacich, postupujúcich do druhého (2.) kola prebehne dňa 9. 4. 2018 na súťažných stránkach http://faceawards.nyxcosmetics.cz/ a http://faceawards.nyxcosmetics.sk/.

2. kolo:
Každému súťažiacemu, ktorý postúpi do druhého (2.) kola, zašle Usporiadateľ bez zbytočného odkladu produkty značky NYX Professional Makeup a iné produkty Usporiadateľa na jeho adresu uvedenú v registračnom formulári. Každý semifinalista vytvorí dve videá. Prvé video o rozbaľovaní zaslaných produktov podľa inštrukcií priložených k zásielke s produktmi. Druhé video bude opäť tzv. tutoriál, kde súťažiaci ukáže svoje umenie a schopnosti práce s make-upom na stanovenú tému, ktorá bude Usporiadateľom vyhlásená bez zbytočného odkladu po vyhlásení postupujúcich do tohto kola. Súťažiaci má povinnosť použiť v tomto videu produkty značky NYX Professional Makeup, ktoré mu boli zaslané Usporiadateľom. Obe tieto videá znova umiestni na svoj YouTube kanál a odkaz na tieto videá zašle Usporiadateľovi prostredníctvom svojho účtu na súťažných stránkach http://faceawards.nyxcosmetics.cz/ alebo http://faceawards.nyxcosmetics.sk/. Videá musia byť umiestnené na YouTube spolu s poslaným odkazom na tieto videá Usporiadateľovi najneskôr 29. 4. 2018 (do 23:59 hod.).
Do tretieho (3.) kola postupuje 10 súťažiacich (tzv. semifinalistov). Kritériá na postup do tretieho (3.) kola sú:

 • a) Váha 80 % - hodnotenie odbornej poroty:
  • schopnosť pracovať s make-upom,
  • kreativita a kvalita vytvoreného videa na danú tému,
  • dôveryhodnosť,
  • schopnosť prirodzene sa pohybovať pred kamerou.
 • b) Váha 20 % - hlasovanie verejnosti:

Porota, zložená zo zástupcov Usporiadateľa, vyhodnotí súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky druhého (2.) kola. Tí, ktorí najviac splnili tieto kritériá uvedené vyššie, postupujú do tretieho (3.) kola.
Vyhlásenie súťažiacich, postupujúcich do tretieho (3.) kola prebehne dňa 7. 5. 2018 na internetových stránkach http://faceawards.nyxcosmetics.cz/ a http://faceawards.nyxcosmetics.sk/.

3. kolo:
Každému súťažiacemu, ktorý postúpi do tretieho (3.) kola zašle Usporiadateľ bez zbytočného odkladu produkty značky NYX Professional Makeup a iné produkty Usporiadateľa na jeho adresu uvedené v registračnom formulári. Každý semifinalista vytvorí dve videá. Prvé video o rozbaľovaní zaslaných produktov podľa inštrukcií priložených v zásielke s produktmi. Druhé video bude opäť tzv. „tutoriál“, kde súťažiaci ukáže svoje umenie a schopnosti práce s make-upom na stanovenú druhú tému, ktorá bude Usporiadateľom vyhlásená bez zbytočného odkladu po vyhlásení postupujúcich do tohto kola. Súťažiaci má povinnosť použiť v tomto videu produkty značky NYX Professional Makeup, ktoré mu boli zaslané Usporiadateľom. Tieto obe videá znova umiestni na svoj YouTube kanál a odkaz na toto video zašle Usporiadateľovi prostredníctvom svojho účtu na súťažných stránkach http://faceawards.nyxcosmetics.cz/ alebo http://faceawards.nyxcosmetics.sk/. Videa musia byť umiestnené na YouTube spolu s poslaným odkazom na tieto videá Usporiadateľovi najneskôr do 27. 5. 2018 (do 23:59 hod.).
Kritériá na vstup do štvrtého (4.) finálového kola sú totožné ako kritériá v prvých dvoch (2) kolách.
Porota, zložená zo zástupcov Usporiadateľa vyhodnotí súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky tretieho (3.) kola. Tí, ktorí najviac splnili tieto kritériá tretieho (3.) kola, sa stávajú finalistami súťaže. Finalistov, postupujúcich do štvrtého (4.) finálového kola bude celkovo päť (5).
Vyhlásenie piatich finalistov prebehne dňa 4. 6. 2018 na internetových stránkach http://faceawards.nyxcosmetics.cz/ alebohttp://faceawards.nyxcosmetics.sk/.

4. finálové kolo: Každému finalistovi, ktorý postúpi do štvrtého (4.) kola, zašle Usporiadateľ bez zbytočného odkladu produkty značky NYX Professional Makeup a iné produkty Usporiadateľa na jeho adresu uvedenú v registračnom formulári. Každý finalista vytvorí dve videá. Prvé video o rozbaľovaní zaslaných produktov podľa inštrukcií priložených k zásielke s produktmi. Druhé video bude opäť tzv. „tutoriál“, kde súťažiaci ukáže svoje umenie a schopnosti práce s make-upom na stanovenú tretiu (poslednú) tému, ktorá bude Usporiadateľom vyhlásená bez zbytočného odkladu po vyhlásení postupujúcich do tohto kola. Súťažiaci má povinnosť v tomto videu použiť produkty značky NYX Professional Makeup, ktoré mu boli zaslané Usporiadateľom. Obe tieto videá znova umiestni na svoj YouTube kanál a odkaz na toto video zašle Usporiadateľovi prostredníctvom svojho účtu súťažných stránkach http://faceawards.nyxcosmetics.cz/ alebo http://faceawards.nyxcosmetics.sk/. Videá musia byť umiestnené na YouTube spolu s poslaným odkazom na tieto videá Usporiadateľovi najneskôr do 24. 6. 2018 (do 23:59 hod.).
Kritériá na postup do štvrtého (4.) finálového kola sú totožné ako kritériá v prvých troch (3) kolách.
Porota, zložená zo zástupcov Usporiadateľa, vyhodnotí súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky štvrtého (4.) kola. Ten, kto najviac splnil tieto kritériá štvrtého (4.) kola, sa stáva výhercom súťaže.
Slávnostné vyhlásenie výhercu prebehne dňa 29. 6. 2018 na spoločenskom večere, ktorý bude prebiehať v Prahe.

5. Odovzdanie výhier výhercom

5.1 Organizátor pozve finalistov z štvrtého (4.) kola na slávnostné vyhlásenie súťaže, ktoré sa bude konať dňa 29. 6. 2018 v Prahe vo večerných hodinách. Hlavná výhra bude odovzdaná na tomto slávnostnom vyhlásení výhercu. Pokiaľ sa súťažiaci z finálového kola nebude môcť tohto vyššie spomenutého slávnostného odovzdania zúčastniť, bude kontaktovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v registračnom formulári najneskôr do piatich (5) pracovných dní po slávnostnom vyhlásení. Odovzdanie hlavnej výhry v tomto prípade prebehne po predchádzajúcej dohode medzi Usporiadateľom a výhercom v sídle Usporiadateľa. Každý súťažiaci môže v priebehu celého trvania súťaže získať iba jednu výhru.

5.2.Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže, a to i prostredníctvom tretích osôb.

5.3 Pokiaľ výherca výhru odmietne alebo nespĺňa pravidlá tejto súťaže, stráca nárok na výhru a Usporiadateľ podľa svojho uváženia môže výhru poskytnúť ďalšiemu súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel, prípadne ju použiť na iné marketingové alebo dobročinné účely. Rovnakým spôsobom bude Usporiadateľ postupovať v prípade, že sa nepodarí výhercu opakovane (aspoň dvakrát) kontaktovať v priebehu aspoň 10 dní medzi jednotlivými pokusmi o kontakt na kontaktnom e-maile alebo na kontaktnom telefónnom čísle zadanom v registračnom formulári.

5.4 Výhry budú fakticky odovzdané výhercovi najneskôr do 2 mesiacov od ukončenia súťaže a zájazd podľa dátumu uskutočnenia gala večera Face Awards 2018 v Los Angeles. O odovzdaní výhry bude spísaný protokol, ktorý je výherca povinný potvrdiť svojím podpisom. V protokole bude vždy uvedené meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa výhercu.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

6.2 Účasťou v súťaži, resp. vykonaním registrácie, vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.3 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady a rovnako tak prípadne nahradiť jednotlivé výhry za výhry iné obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Akákoľvek zmena v pravidlách súťaže, zrušenie súťaže a nahradenie jednotlivých výhier inými bude vykonaná písomne a zverejnená na súťažných stránkach.

6.4 Vymáhanie účasti v súťaži alebo vyplácanie peňažného plnenia namiesto vecných výhier nie je možné a súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať výmeny vecných výhier, výhry akokoľvek reklamovať alebo uplatňovať práva z chybného plnenia v súvislosti s prevzatými výhrami. Usporiadateľ taktiež nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú súťažiaci prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.

6.5 Registráciou do súťaže súhlasí súťažiaci pre prípad výhry v súťaži s tým, že môžu byť vyhotovované obrazové či audiovizuálne záznamy jeho osoby a tieto následne zverejňované v médiách a v propagačných materiáloch Usporiadateľa súťaže alebo Organizátora spolu s uvedením mena a priezviska výhercu, údajov o výhre a hodnote výhry. Súťažiaci nebude mať nárok na žiadnu odmenu v súvislosti s vyhotovením a následným zverejňovaním obrazových alebo audiovizuálnych záznamov svojej osoby a vzdáva sa v tejto súvislosti akýchkoľvek finančných alebo iných majetkových nárokov, ktoré mu vznikli alebo by mu mohli vzniknúť.

6.6 Registráciou do súťaže berie súťažiaci na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v registrácii a v prípade výhry tiež údajov o tejto výhre a jej hodnote, adrese výhercu, na ktorú má byť výhra doručená, obrazových či audiovizuálnych záznamov výhercu, ktoré Usporiadateľ získa od súťažiaceho v priebehu alebo po skončení súťaže (ďalej len „osobné údaje“) Usporiadateľom ako správcom a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa, ktorým je Organizátor súťaže, na účely usporiadania tejto súťaže a v prípade výhry súťažiaceho na účely správy daní a zverejnenia výsledkov súťaže v médiách a v propagačných materiáloch Usporiadateľa alebo Organizátora, a to na dobu jedného roku od ukončenia súťaže a vysporiadania nárokov zo súťaže. Osobné údaje súťažiaceho v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, môžu byť Usporiadateľom a/alebo Organizátorom spracované tiež na účely zasielania informácií o súťaži Face Awards a jej ďalších ročníkov. Súhlas so zasielaním informácií o súťaži je možné kedykoľvek na adrese správcu odvolať.

6.7 Súťažiaci má právo prístupu k svojim osobným údajom (vrátane informácií o rozsahu a účele ich spracovania a všetkých dostupných informácií o ich zdroji) a právo na opravu týchto údajov, doplnenie, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s ochranou súkromného alebo osobného života súťažiaceho alebo v rozpore so zákonom, môže súťažiaci žiadať Usporiadateľa, akéhokoľvek budúceho správcu alebo Organizátora o vysvetlenie a okamžité odstránenie stavu, prípadne sa môže obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

6.8 Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora súťaže, fyzické osoby inak spolupracujúce s Usporiadateľom alebo Organizátorom na organizácii súťaže a osoby všetkými hore uvedeným osobám blízke. V prípade, že sa výhercom stane takto vylúčená osoba, Usporiadateľ podľa svojho uváženia môže výhru poskytnúť ďalšiemu súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel prípadne ju použiť na iné marketingové alebo dobročinné účely.

6.9 Výhercovia udeľujú okamihom odoslania audiovizuálnych záznamov (videí – „tutoriálov“) či iných diel podľa zákona Usporiadateľovi bezplatný súhlas s ich použitím na všetky účely, na ktoré boli vytvorené, najmä na obchodné a marketingové účely Usporiadateľovi, a to bez časového a miestneho obmedzenia.

6.10 Súťažiaci prihlásením do súťaže prehlasuje, že má zriadený platný cestovný pas na cestu do Los Angeles a späť.

6.11 Usporiadateľ a Organizátor prehlasujú, že spoločnosti YouTube, Instagram a Facebook sú celkom oslobodené od akýchkoľvek záväzkov, ktoré by pre ne mohli vyplývať z tejto súťaže. Organizátor prehlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná spoločnosťami YouTube a Facebook a nijako s nimi nesúvisí.

6.12 Neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel je príloha číslo jeden (1) týkajúca sa časového harmonogramu súťaže.

6.13 Tieto úplné pravidlá sú zverejnené na súťažných stránkach. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcom túto súťaž a týmito úplnými pravidlami zverejnenými na súťažných stránkach, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

V Bratislave, dňa 26.2. 2018
L'ORÉAL Slovensko s. r. o.
Hore
Načítavam...